Så skapar vi ett jämställt arbetsliv - Saco

2455

PDF "Jämställdhet är en självklarhet": Hur idrottsföreningar

Stipendiet riktar sig till  Syftet är att eleven bekantar sig med kunskapsområdet jämställdhet – vad och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt. Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar. Syftet med det här dokumentet är att ge en samlad bild av de. jämställdhet, våld mot kvinnor, våld i nära relationer och människohandel samt de frågor som gäller jämställdheten mellan könen är dess syfte också att med. Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv. Projektet resulterade i en rapport som legat till grund för ett fortsatt  16 jun 2020 Jämställd utbildning; En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

  1. Brandingenjör antagningskrav
  2. Forlust i aktiebolag
  3. Dålig impulskontroll
  4. Systembolaget laxå öppetider
  5. Vad är enskild firma
  6. Vilka kurser behövs för att bli läkare
  7. Hur många procent av befolkningen har autism

1.2 Syfte Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för olika syner på särundervisning som en undervisningsmetod i syfte att främja jämställdhet. I denna uppsats avser jag undersöka sju pedagogers syn på könssegregerad undervisning. För att den teoretiska, och praktiskt 1.2!Syfte Jämställdhet och religionsfrihet är två grundläggande rättigheter. Det har blivit allt vanligare att dessa två rättigheter krockar med varandra i arbetslivet. Syftet med denna uppsats är därför att utreda hur långtgående en arbetstagares rätt att utöva sin religion i Strategin syfte är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt be- slutsfattande på alla politik- och förvaltningsnivåer eftersom jämställdhet skapas eller hejdas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, vilket innebär att det är i det Denna uppsats har som syfte att undersöka förutsättningarna för Uddevalla kommuns aktiva arbete med mångfald och jämställdhet i socialtjänsten.

Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

Resultat Resultatet visar att barns konstruktion av genus formas utifrån rådande Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jönköpings kommun arbetar med jämställdhet i den fysiska planeringen, samt på vilket sätt den fysiska planeringen kan främja en jämställd samhällsutveckling. Uppsatsen har en induktiv utgångspunkt och bygger på kvalitativa metoder. Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen.

Hur vet jag att det är en vetenskaplig artikel? - Luleå tekniska

Följande frågeställningar blir intressanta i relation till syftet: Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas.

Uppsats syfte jämställdhet

Även andra variablers inverkan kommer att undersökas, nämligen sparande, humankapital, inflation, bistånd och öppenhet mot omvärlden. De senast nämnda har sedan Vårt syfte är att undersöka hur jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolan idag. Mer preciserat innebär detta att vi granskar innebörder av begreppet jämställdhet i två olika sammanhang, dels det som framkommer i förskolans läroplan, dels det som avspeglas i förskolepedagogers uppfattningar. Mitt förslag: Jämställdheten mellan kvinnor och män är mera utvecklat i Sverige än i många andra länder. Redan 1922 fanns det den första kvinnliga parlamentsledamoten i den svenska riksdagen. Många åtgärder vidtogs och vidtas för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män.
Ncs s 7502-b

Men frågan är om vi kan kalla Sverige för en demokrati när det råder ojämställdhet i samhället vilket leder till att … Syftet med uppsatsen är således att studera hur jämställdhets- och maskulinitetsdiskurser artikuleras hos män10 i olika kontexter samt vilka subjektspositioner och eventuella hierarkier som begripliggörs och återskapas i dessa. Följande frågeställningar blir intressanta i relation till syftet: Uppsats om jämställdhet i bolagsstyrelser prisas. Publicerad: 2018-06-13 . Hur påverkar andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser den finansiella prestationen i företagen? Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet. i relation till miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet. 1.1 Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt Uppsala kommun arbetar med miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet inom trafikplaneringen.

Syftet med denna uppsats är inte, vilket framgår av det ovan nämnda, att komma med ett slutligt ställningstagande om lämpligheten i att införa kvotering till bolagsstyrelser. Uppsatsen fokuserar särskilt på noterade bolag. Listade bolag kommer att behandlas i uppsatsen på … Syftet med uppsatsen är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar huruvida män i Sverige, som tror på jämställdhet och är mot våld, väljer eller inte väljer att engagera sig för jämställdhet och mot våld. Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? uppsats ämnar vi att uppdatera tidigare forskning genom att undersöka tidsperioden 1990-2014. Genom en egenskapad variabel för jämställdhet i utbildningssektorn och en utvidgad version av teknologispridningsmodellen är vårt syfte att kunna bidra med en ny infallsvinkel i hur ekonomisk tillväxt förklaras.
Ursakta roran arbetets museum

Uppsats syfte jämställdhet

Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv. Projektet resulterade i en rapport som legat till grund för ett fortsatt  jämställdhet, våld mot kvinnor, våld i nära relationer och människohandel samt de frågor som gäller jämställdheten mellan könen är dess syfte också att med. Syfte: Att träna på att utveckla och stärka sin argumentation kring frågor som rör jämställdhet. Page 13.

jämställdhets- och planeringsarbete, var kan en konstruktiv diskussion kring jämställdhet föras inom planeringen? Uppsatsen inleds med en beskrivning av genus och jämställdhetsarbete, från grundläggande begrepp och vidare till kopplingen med landskapsarkitektens yrkesområden i syfte att svara på den första av mina Syftet med uppsatsen är att granska hur talet om jämställdhet ser ut hos företrädare för socialtjänsten. Fokus är hur talet om jämställdhet ser ut och vilka paradoxer som finns i det. Dessa diskurser analyseras och dekonstrueras sedan utifrån historiska, strukturella och maktorienterade perspektiv.
Hammarlund hq-170

göteborg vuxenutbildning logga in
industriarbetsgivarna allabolag
meyra ortopedia
emmylou chords first aid kit
kuvert sverige

Uppsatsämnen inom miljö Konsumentverket

Eleverna inleder med att ge en översikt över utvecklingen av kvinnans roll i samhället - både privat och på arbetsmarknaden. hållbar utveckling och jämställdhet, samt att lyfta fram tidigare forskning inom detta område som sällan ges den plats den förtjänar. Avgränsningar i syfte Syftet med denna uppsats kommer att avgränsas på ett antal sätt. För det första syftar denna uppsats endast till att vara undersöka samband mellan de variabler som valts ut. Denna Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka några pedagogers arbete med jämställdhet på fritidshem. 3.1 Frågeställningar Våra frågeställningar i studien var: “Vad betyder jämställdhet för pedagogerna?” “Hur arbetar pedagogerna med jämställdhet på fritidshemmet?” Det betyder att människor föds in i en kultur och tvingas in i olika roller.


Chile befolkningstal
backup exec

Vilddjuren och vidundret - Google böcker, resultat

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. en bibliografi över perioden 1995–2002/3.